Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

4,2% W/V SODIUM BICARBONATE

AHNGOOKPAPAZE TABLET

AHNGOOKPAPAZE

ALKA-SELTZER

BICARBONATE DE SODIUM LAVOISIER 1,4%

BIDIHAEMO - 2B (CÔNG TY ĐĂNG KÝ CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI BIDIPHAR- 498 NGUYỄN THÁI HỌC, TP. QUI NHƠN, BÌNH ĐỊNH)

BIDIHAEMO 1B (CÔNG TY ĐĂNG KÝ CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI BIDIPHAR- 498 ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC, TP. QUI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH)

DUNG DỊCH THẨM PHÂN MÁU ĐẬM ĐẶC HD-1B

KYDHEAMO - 1B

LAXEE PLUS