0,18% NATRI CLORID VÀ 4, 3% GLUCOSE

Giá tham khảo

Đang cập nhật