BENZYLPENICILIN 1000000 IU (CƠ SỞ NHƯỢNG QUYỀN: CÔNG TY CPDP TƯ1 - PHARBACO)

Giá tham khảo

2.0 VNĐ/Lọ