Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

0,18% NATRI CLORID VÀ 4, 3% GLUCOSE

0,9% NATRI CLORID VÀ 5% GLUCOSE

DEXTROSE NATRI

GLUSSOL

NATRI CLORID 0,45% &GLUCOSE 5%

ORESOL 27,901G

ORESOL 4, 2G

ORESOL 4,2G

ORESOL 5, 5802G

ORESOL 5,58G